Impact van erosiebestrijdingsactie en toekomst?

Impact erosiebestrijding Mbala-Mbala?

De eerste schetsen en plannen voor een systematische aanpak voor het bestrijden van erosie en het herstellen van ravijnen dateren reeds van 2015. De interventies werden geleidelijk opgebouwd, met vallen en opstaan. Wat is de stand van zaken? Er zijn geen degelijke topografische opmetingen beschikbaar om de evolutie te kunnen meten.

Wel staat het vast dat de ravijn Kamanyola waar de meeste interventies hebben plaatsgevonden er nu beter aan toe is dan vijf jaar geleden. De verdere ontwikkeling (verdiepen en verbreden) van de ravijn – en hiermee eveneens het risico op van verlies van huizen – werd vermeden. Het staat vast dat op verschillende plaatsten waar dammen werden gebouw het niveau van de bedding hoger ligt, en de sectie breder is. Het afstromende water is hierdoor beter beheersbaar en richt minder vernieling aan op zijn weg langsheen de ravijn.

Belangrijker is de vaststelling dat ingrepen die stroomopwaarts van de ravijn plaatsvonden, het gewenste effect hebben behaald. Langsheen (A) de weg werd een grote hoeveelheid water afgevoerd bij regenbuien. Dit afstromende water lag aan de basis van de ravijnvorming. De retentiestructuren die sinds enkele jaren werden aangelegd, en het regelmatige onderhoud, hebben ervoor gezorgd dat de hoeveelheid water dat zijn weg vindt naar de ravijn drastisch is verminderd.

Welke actie in de toekomst?

In 2021 zal onderhoud van dammen en waterretentiestructuren worden verder gezet. Er zal verder worden geëxperimenteerd met aangepaste technieken en er zal verder worden ingezet om vetiver als erosiebestrijdingsmiddel. De evaluatie in de ravijn leert dat bepaalde punten meer gevoelig zijn dan andere, hier bieden de kleine dammen onvoldoende weerstand.

Op deze plekken wordt overwogen om hogere en bredere dammen aan te brengen. Grotere constructies kunnen gaan fungeren als retentiestructuren in de ravijn, maar brengen ook hogere risico’s met zich mee, indien deze zouden falen bij extreme omstandigheden. Dit vraagt verder studiewerk en opbouwen van kennis en ervaring.

Een belangrijker aspect is echter het verstreken van het draagvlak en de participatie in de wijk. In de meeste staten (C) krijgt het afstromende water nog steeds vrij spel omdat inwoners moeilijk tot inzicht komen en te overtuigen zijn van de noodzaak van eenvoudige maatregelen om water zoveel mogelijk bij de bron vast te houden en te laten infiltreren om zo geulvorming in de wegen en ernstigere vormen van ravijnvorming tegen te gaan. Sensibiliseren is nodig om steun te krijgen en om vandalisme tegen te gaan.

Om de slaagkansen te verhogen zal in eerste instantie met – en via – lokale scholen worden gewerkt. Er zal een lessenpakket of modules worden samengesteld en er wordt een training voorzien voor de vrijwilligers van AVES die deze acties in scholen zullen uitvoeren. Een verder uitgewerkt voorstel met plan van aanpak wordt in het eerste kwartaal uitgewerkt. Dit wordt de inzet voor 2021!

Dank aan allen die in 2020 een handje of een centje toestaken

Wat een gestage groei had moeten worden, na een goede start in 2019, werd een jaar van afwachten. We volgen de regels strikt, het organiseren van activiteiten – dus ook fundraisingsactiviteiten- werd moeilijk, tot quasi onmogelijk. Een koekjesverkoop organiseren, een wafelbak of spaghettislag, leek plots niet meer zo evident.

Gelukkig konden we wel nog op sympathie en giften rekenen. Waardoor we 9.000 euro konden overmaken aan onze partners in Kinshasa om verder te werken aan de acties die in 2019 werden opgestart. Een jaarverslag hiervan volgt spoedig.

 

Hartelijk dank aan allen die hun steentje bijdroegen in dit bizarre jaar.

Hoe is het eigenlijk in Kinshasa?

COVID heeft ook een impact gehad op de activiteiten van Mbala-Mbala. De problemen veroorzaakt door erosie blijven actueel, de toegang tot drinkwater blijft precair maar de aandacht die naar deze problemen ging in 202

0 moest even wijken voor het virus. De activiteiten die we hadden voorzien om met de Vrienden van Mbala-Mbala steun te bieden vielen in het water. De uitwisseling van vrijwilligers om te werken rond organisatieversterking en training in regenwaterbeheer en sanitatie, ging niet door.  En een solidaire maaltijd zoals die in 2019 plaats vond moest noodgedwongen wijken.

Net zoals velen bij ons het moeilijk kregen met het wegvallen van de doodgewoonste dingen, en het sociale leven zich tot de eigen kleine bubbel ging beperken, gingen vrienden in Kinshasa zich eenzaam voelen. Niet omwille van quarantaine of thuiswerken zoals bij ons, maar door het gebrek aan contact én perspectief. Wanneer zal dit achter de rug zijn? Wanneer zal de aandacht van de wereld ook terug een beetje naar de noden van de bevolking in Kinshasa terugkeren? Er wordt intensief opgeroepen tot solidariteit, en die is er, maar gaat nu even in de eerste plaats naar noden in de zorg en voor zorgbehoevenden die rechtstreeks of onrechtstreeks slachtoffer zijn van de pandemie. Die solidariteit is mooi, en is nodig. We proberen om de aandacht te verdelen, om ook aan onze vrienden in Kinshasa te blijven denken.

Hoe is het eigenlijk met die pandemie in Kinshasa? Er dringen slechts sporadisch berichten door over COVID-19 in Kinshasa en ook, zoals vaak het geval, is er lokaal niet veel meer informatie te rapen. Een duidelijk beeld krijgen van de situatie is moeilijk, al niet het minst door de vele fake-news-berichten die de rond doen. Het Johns Hopkins Coronavirus Center maakt op 2 december (2020) melding van 13.281 gevallen en 337 geregistreerde doden waarvan de grote meerderheid in Kinshasa. Dat is bijzonder laag in een stad van meer dan 12 miljoen inwoners. Waarom deze cijfers zo laag zijn is niet helemaal duidelijk. Algemeen wordt aangenomen dat deze cijfers een onderschatting zijn. De testcapaciteit laat te wensen over met slechts één laboratorium en wachttijden tot twee weken om het resultaat te kennen. Toch lijkt het aantal rechtstreekse slachtoffers drastisch lager te liggen dan in de meeste westerse landen het geval is. De efficiënte aanpak van de overheid? Misschien. Het land heeft ervaring met het beheersen van epidemieën, denk maar aan de verschillende ebola-uitbraken. Al snel na de eerste vaststellingen in maart werden in Kinshasa maatregelen genomen. Tot het afsluiten van het volledige standscentrum toe. Er werden campagnes gehouden om het dragen van mondmaskers aan te moedigen, om drukke plaatsen zoals markten te vermijden en om de handen goed te wassen. Nobele bedoelingen, maar mensen moeten naar de markt om hun handeltje te drijven of om in de noodzakelijke levensmiddelen te voorzien! En handen wassen zonder water? Daarbij komt ook dat mensen achterdochtig zijn, media maken melding van wijken waar men niet in het virus geloofd en de maatregelen wegwuift.

Bij anderen zit de schrik er dan toch wel in. Artsen Zonder Grenzen maakt melding van een grote terugval van consultaties in hun centra. Net als bij ons het geval was, stellen mensen zorg uit. Ook dit zal gevolgen hebben.  De lage cijfers zijn mogelijks te verklaren door de jonge bevolking die over het algemeen minder vatbaar lijkt te zijn. En zij die wel met een precaire gezondheidstoestand te maken hebben, sterven aan banale kwalen net zoals in pre-COVID-tijden.

Medewerkers Antea Group steunen Mbala Mbala

Als onderdeel van een flexibel verloningspakket, kregen medewerkers in dit jaar de mogelijkheid een deel van het salaris af te staan voor een goed doel.

De Vrienden van Mabla Mbala ontvingen 342 euro.

In het kader van de Warmste week in 2019 brachten acties opgezet door medewerkers, waaronder een wafelbak op kantoor en deelname aan de warmathon 1.070 euro op.

Enkele medewerkers staken ook al een handje toe op de eerste solidaire maaltijd die we in 2019 organiseerden.

Hartelijk dank!

Wij zoeken vrijwilligers

VZW De Vrienden van Mbala Mbala steunt projecten in Kinshasa die bijdragen tot het verbeteren van de leefbaarheid, in het bijzonder de wijk Bumba in de gemeente Ngaliema waar we enkele jaren geleden voor het eerst ons steentje probeerden bij te dragen in de strijd tegen ravijnvorming.

Dit vraagt expertise en middelen en dit kunnen we niet alleen. Na het formuleren van een ambitieus projectdossier dat inzet op het verbeteren van de toegang tot drinkwater in de wijk, het verder opvoeren van de strijd tegen erosie (en ravijnvorming) door beter waterbeheer, en capaciteitsversterking van de lokale actoren, zijn we dringend op zoek naar vrijwilligers die onze werking kunnen ondersteunen. Dit kan op verschillende manieren, door mee te helpen bij een éénmalige acties of op meer regelmatige basis.

Wij zijn onder meer op zoek naar:

 • Experten (water, afval, landbouw, gezondheid, organisatieversterking, …) die kunnen meehelpen bij het formuleren van gepaste antwoorden op de vragen die we krijgen uit de wijk. Je helpt ons mee met de vragen en uitdagingen juist in te schatten, (technische) oplossingen te vinden, projectdossiers te schrijven, ondersteuning te bieden bij de uitvoeringen en opvolging.
 • Creatieve geesten die mee willen denken aan originele acties om fondsen te werven en bewustzijn te creëren.
 • Communicatiespecialisten die mee willen werken aan onze informatieverstrekking via sociale media, website, presentaties, … wij zoeken ook vertalers (Nederlands/Frans/Engels/Duits).
 • Helpende handen die mee willen werken aan acties gaande van organiseren van een solidaire maaltijd tot verkoop van heerlijke koekjes, postkaarten, …
 • Muzikanten en ander artistiek talent om deel uit te maken van het animatieteam dat onze acties op luide en ludieke manier kracht kan bijzetten.

Meld je aan via het onderstaande onderstaande formulier.

 


 

 

 

Het afvalprobleem in Kinshasa

Eén van de prangende vragen van onze lokale partner AVES in de wijk Bumba gaat over afvalophaling en verwerking. In de stad van naar schatting meer dan 12 miljoen inwoners zijn nagenoeg geen voorzieningen voor ophaling en verwerking van huishoudelijk of enig ander afval. Plastiek is dan ook overal in het milieu te vinden.

De omvang van het probleem is duidelijk in deze video’s.

The France 24 Observers   | Rivers in Kinshasa, DR Congo, are clogged with plastic (28/05/2019)

 

AFP news agency  | Kinshasa residents fed up of ‘rivers’ of plastic waste (19/05/2019)

 

 

De Warmathon is terug!

Dit jaar kan je De Vrienden van Mbala Mbala steunen door rondjes te lopen tijdens de Warmathon in Kortrijk, Brussel, Gent, Antwerpen, Leuven of Beringen.

We willen graag een Mbala Mbala team laten lopen in Brussel rond de atletiekpiste van het iconische Koning Boudewijnstadion en onder de bollen van het Atomium door.

Inschrijven voor de Warmathon kan via de website de Warmste Week. Deelname kost 15 euro. Het is ook mogelijk om het bedrag van jouw inschrijving te verhogen om ons zo extra financieel te steunen. Groepsinschrijvingen zijn mogelijk vanaf 10 Euro.

Voor iedereen die loopt voor Mbala Mbala bezorgen we een verrassing! Laat van je horen!

Timing

Het event gaat door langs het Atomium en in het Koning Boudewijnstadion van 12u tot 20u. De site opent om 11u en sluit ten laatste om 21u. Je kan ten laatste starten met lopen om 19u30.

Alle locaties

Kan je niet deelnemen op donderdag 19/12 in Brussel, sluit dan aan op één van de andere locaties.

 • Woensdag 18/12 in Kortrijk aan de Kasteelkaai
 • Donderdag 19/12 in Brussel in het iconische Koning Boudewijnstation
 • Vrijdag 20/12 in Gent op het recreatiedomein Blaarmeersen
 • Zaterdag 21/12 in Antwerpen op Linkeroever
 • Zondag 22/12 in Leuven op het Universitair Sportcentrum
 • Maandag 23/12 in Beringen op de mijnsite be-MINE

Lees alle info op de website van de Warmste Week.

Dank aan de aanwezigen en onze sponsors

De allereerste Solidaire Maaltijd van de Vrienden van Mbala Mbala ten voordele van onze projecten in Kinshasa was een groot succes. We willen graag alle aanwezigen, onze gulle donateurs en sponsors heel erg danken!

We kijken alvast uit naar onze volgende actie.

 

Hartelijk dank aan allen !!!

 

Actie voeren voor Mbala Mbala tijdens De Warmste Week!Goed nieuws!
De Vrienden van Mbala Mbala werden gescreend door de Koning Boudewijn Stichting en werden erkend als één van de goede doelen van De Warmste Week 2019!

De voorbije twee jaar had de Warmste Week/Music for Life zijn tenten opgeslagen in Puyenbroeck, Wachtebeke. Daarvoor zaten de programmamakers in het domein De Schorre, in Boom. Dit jaar strijkt De Warmste Week van Studio Brussel neer in Kortrijk, van woensdag 18 tot en met dinsdag 24 december. Op woensdag 18 september maken alle andere VRT-netten bekend hoe en op welke andere plaatsen ze met De Warmste Week in Vlaanderen aanwezig zullen zijn.

Vanaf 18 september kan je ook als actievoerder jouw initiatief voor De Warmste Week 2019 registreren op www.dewarmsteweek.be.

We kijken er naar uit om je als actievoerder voor het drinkwaterproject van Mbala Mbala te mogen ontmoeten en er samen een succes van te maken. Stel ons snel jouw actie voor!

 

Vind de antwoorden op de eerste Mbala Mbala Quiz: Hoeveel mensen hebben toegang tot drinkwater in de wijk Bumba?

Op 1 september spelen we de eerste Mbala Mbala Quiz tijdens de solidaire maaltijd. Lees nu alvast over de wijk en het project… en win!

Hoeveel mensen hebben toegang tot drinkwater in de wijk Bumba?

Dit is de hamvraag! Om te weten hoeveel mensen er toegang hebben tot drinkwater in de wijk – en hoeveel er geen toegang hebben tot drinkwater – moeten we weten welke watervoorzieningen er zijn in de wijk, wat de capaciteit is van deze voorzieningen en hoeveel mensen er werkelijk wonen in de wijk.
Geen enkele van deze vragen zijn zomaar te beantwoorden. Cijfers over de wijk zijn zo goed als onbestaande. Dan misschien wel voor de gemeente Ngaliema? Deze zijn te vinden in verschillende documenten maar ook hier bestaat veel onzekerheid over, immers afhankelijk van de bron en het jaartal waar naar verwezen wordt vinden we cijfers tussen 500.000 en 2.000.000! Na grondige analyse van de beschikbare documenten schatten we dat het aantal inwoners in de gemeente – met zijn 21 wijken – anno 2019 ergens tussen de 800.000 en 900.000 zou kunnen liggen.
De enige officiële bron voor de wijk is het wijkbureau dat beschikt over tellingen gepubliceerd in 2010. Volgens deze bron telde men 42.500 inwoners in de wijk, waarvan 10.300 mannen, 10.500 vrouwen en 21.700 kinderen. Met een aangroei van de bevolking met 4% per jaar – en ook hierover zijn sterk uiteenlopende cijfers te vinden – kunnen we uitgaan van een 60.500 inwoners in de wijk op dit moment.Lees verder